Ple 25.09.2014 – Precs i Preguntes

Candela López ICV-EUIA:

Voldria fer referència a la Fase III del Passeig Marítim i dirigir una pregunta al Sr. Alcalde.

Com vostè sap, i també les més de 120 persones que hi vam assistir, el passat diumenge 21 es va celebrar una reunió informativa organitzada per l’AV El baixador, a rel de la petició dels mateixos veïns pel desconeixement davant la renovació de la tercera fase del Passeig.

Voldria fer referència a que hauria estat més positiu que aquesta reunió informativa hagués estat organitzada per l’Ajuntament. Tot i agraint la feina de l’Associació de Veïns en la recerca d’informació en relació al projecte, feina que com bé sabem no ha estat fàcil ja que per part de l’Ajuntament no se n’havia fet difusió, tal i com va reconèixer el mateix alcalde, pensem que la reunió hagués pogut estar més profitosa amb totes les informacions definitives en relació al projecte.

Tenint en compte aquesta prèvia, en el transcurs de la reunió i com a resultat del debat que es va portar a terme, es va arribar a uns certs compromisos, 4 en concret, que vull recordar a l’Alcalde, i que van ser:

– Una major comunicació i transparència.
– Destinar els diners estalviats en l’obra a causa de la baixada del cost del projecte en millores no previstes, com és l’arbrat o el mobiliari.
– La supressió de les 4 plataformes dels restaurants.
– I un quart que suposa el manteniment de l’ús residencial que té aquesta zona.

Des del nostre grup i prioritzant aquest Saló de Plens com a el nostre espai polític de debat, volem saber quines són les accions concretes que portarà a terme davant d’aquests 4 compromisos, saber si realment són tots viables i quan es materialitzaran.

Xavier Amate (CDC):

Absolutament d’acord amb la intervenció de la Sra. López. Penso que el lloc per debatre temes com el de la tercera fase del Passeig Marítim és on som, amb informació, exposant les posicions de cadascú, escoltant les Associacions de Veïns i escoltant els ciutadans.

Joan Sau (PSC):

El passat diumenge va tenir lloc una reunió de veïns de la platja sobre la tercera fase del Passeig Marítim. En aquest reunió hi vam estar convidats, igual que hi estaven convidats la resta de grups municipals, i en el nostre cas concret hi vam assistir. De la reunió de diumenge, aquest grup municipal es vol quedar amb tres coses:

– Tothom que va intervenir volia el Passeig Marítim.
– La voluntat de diàleg que els veïns li van anar a oferir a vostè, com a alcalde, oferir i a la vegada exigir i demandar.
– Els compromisos que vostè com a alcalde va manifestar al final de la reunió a estar disposat a assumir.

Bàsicament, aquests compromisos, tret que estigui equivocat, van ser:

– Que l’Ajuntament assumiria els costos de l’arbrat i del mobiliari, que en un principi no es contemplaven.
– Que es mantindria l’ús actual, l’ús residencial de la zona. És a dir, que el projecte no desvirtuaria aquest ús que té en aquests moments.
– Que es convocaria una reunió de treball per consensuar el tema de les plataformes sobre el Passeig que, en un principi, vénen contemplades en el projecte.
– I un quart que era posar els mitjans per corregir la falta de comunicació que vostè mateix va reconèixer que s’havia donat en tot aquest procés.

La pregunta que a partir d’aquestes consideracions li volem fer a vostè com a alcalde és si, en seu plenària, ratifica aquells compromisos que va adoptar davant dels veïns i, si és així, quan té previst que comencin les reunions de treball, perquè sembla ser que la previsió d’inici de les obres és molt imminent. Per tant: ¿es ratifica en aquest compromisos? I amb quin calendari, i amb quina data de començament de les reunions.

Alcalde Manuel Reyes (PP):

En relación al tercer tramo del Paseo Marítimo, en primer lugar agradecer a la Asociación de Vecinos El baixador que nos invitara y el tener la oportunidad de estar directamente con los vecinos. Yo creo que la jornada fue intensa pero enriquecedora para todos.

Sí que hubo una serie de temas que se dejaron sobre la mesa como temas pendientes, como el de la comunicación, y por lo tanto se va a trabajar en mejorarla. Se habló también de las mejoras del mobiliario, tema que también contemplamos a nivel municipal y que pensamos convocar a los vecinos para que, dado que la obra la va a financiar exclusivamente el Estado, ver qué puede financiar el Ayuntamiento de Castelldefels para mejorar tanto el tema de la vegetación, el tema de la iluminación o el tema de mobiliario, con el objetivo de que ya que se hace la obra quede un paseo lo mejor posible. Por lo tanto, hay la total voluntad y predisposición, yo creo que de todos, a que el paseo sea lo mejor posible para nuestros ciudadanos.

También se quedó en que se estudiaría el tema de las plataformas, a ver qué solución se le puede dar. Parecía que había bastantes vecinos que no estaban de acuerdo en tener un establecimiento fijo delante de su casa y, por lo tanto, nos hemos quedado con ese feedback. Decirles que ya tuvimos una reunión el martes. O sea, dos días después fuimos al Área Metropolitana, nos reunimos con el Área Metropolitana y con la Delegación del Gobierno para transmitir precisamente todo lo que se dijo en la reunión con los vecinos, y ahora estamos a la espera de que tanto los técnicos de uno como de otro nos puedan dar información y nos puedan explicar la viabilidad de suprimirlas, transformarlas, y ver las alternativas para que las podamos discutir, y eso se lo hemos transmitido. También les hemos transmitido la premura de que eso se haga lo antes posible. En cuanto tengamos el feedback convocaremos a los vecinos, a la Asociación e intentaremos buscar entre todos la mejor de las soluciones.

Ya que se hace una inversión tan importante en nuestra ciudad, algo tan fundamental como es el Paseo Marítimo, yo creo que es el deseo de todos que tengamos el mejor paseo posible. Creo que hay una buna voluntad por parte de todos y estoy convencido de que lo vamos a hacer.

El tema del uso residencial, yo lo dije allí y lo reitero aquí: se va a mantener el mismo uso que tenemos actualmente.

Por lo tanto, aquellos compromisos que se hablaron el día de la reunión se reafirman hoy, aquí, en el Pleno, para que consten en acta.